CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Ein cynigion


Draft Illustrative Masterplan

Drafft o’r prif gynllun enghreifftiol

Draft Illustrative Masterplan key

Gan weithio gyda’i gilydd, bydd Barratt Homes a Bloor Homes North West yn darparu datblygiad wedi’i ganolbwyntio ar y gymuned, gan roi ystyriaeth i’r ardal leol. Byddai cynigion ar gyfer y tir i’r de o Ffordd Holt yn cyflawni:

 • Datblygiad preswyl o hyd at 600 o gartrefi newydd o ansawdd uchel, wedi’u hadeiladu gan Barratt Homes a Bloor Homes North West, dau o adeiladwyr cartrefi mwyaf adnabyddadwy a dibynnol y DU.
 • Amrediad o fathau a daliadaethau eiddo er mwyn cwrdd ag anghenion lleol, gan gynnwys cartrefi sy’n addas ar gyfer prynwyr tro cyntaf, teuluoedd sy’n tyfu a’r rhai hynny sydd angen tai llai;
 • Eiddo fforddiadwy ar gyfer y rhai hynny sydd yn ymdrechu yn galed i brynu eiddo ar hyn o bryd ac sydd angen cymorth. Mae hyn yn cynnwys prynwyr y tro cyntaf, pobl hŷn a gweithwyr allweddol, fel athrawon a nyrsys;
 • Datblygiad preswyl deniadol a fydd yn cynnwys amrediad o feintiau tai, fel tai ar eu pennau eu hunain, tai pâr ac eiddo teras sy’n cynnig 2, 3 neu 4 ystafell wely;
 • Cynllun sensitif sydd wedi cael ei gynllunio’n dda, gyda phwyslais ar fannau gwyrdd ar gyfer chwarae yn anffurfiol, yn ogystal â man chwarae gyda chyfarpar ar gyfer preswylwyr newydd a’r preswylwyr presennol;

 

 • Datblygiad preswyl newydd a fydd yn cadw coed a gwrychoedd y presennol, lle y bo’n bosibl, a chynnwys plannu a thirweddu ychwanegol;
 • Rhwydwaith o goridorau gwyrdd ar gyfer defnydd cerddwyr a seiclwyr ac osgoi dibyniaeth ar y car;
 • Cynllun sy’n darparu amrywiaeth o ardaloedd cymeriad er mwyn sicrhau hunaniaethau cyfoethog, bywiog ac amlwg drwy’r safle.
 • Derbyniadau ychwanegol mewn Treth y Cyngor ar gyfer Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam o’r eiddo newydd sy’n darparu cyllid sydd fawr ei angen ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus lleol;
 • Hwb economaidd ar gyfer siopau a busnesau lleol yn yr ardal, gyda niferoedd cynyddol o bobl yn byw ac yn gwario yn lleol; a
 • Chreu swyddi yn y diwydiant adeiladu, gan gynnwys cyfleoedd ar gyfer pobl ifanc drwy hyfforddiant a rhaglenni prentisiaeth.