CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Ein Gweledigaeth

“Mae Wrecsam wedi cael ei nodi fel un o’r marchnadoedd sy’n symud gyflymaf” – Yr Independent.

“Mae’r twf mewn Prisiau Tai yng Nghymru yn mynd y tu hwnt i weddill y DU yn gyffredinol” – Newyddion y BBC

Yn amlwg, mae Wrecsam yn lle dymunol i fyw. Mae’r niferoedd yn hunanesboniadol. Mae pobl yn symud yma ac mae gwerth yr eiddo yn cynyddu. Mae’r Cyngor wedi nodi bod angen o leiaf 8,525 o gartrefi yn ystod y 15 mlynedd nesaf i ymdrin â’r galw yn yr ardal. Mae’r galw yn dod gan brynwyr y tro cyntaf, teuluoedd sy’n tyfu a chan y rhai hynny sy’n dymuno cael tŷ llai.

Fel y cyfryw, bydd y cynlluniau ar gyfer y tir i’r de o Ffordd Holt yn darparu hyd at 600 o gartrefi newydd er mwyn cwrdd â’r galw ac ymateb i anghenion tai lleol. Mae ein gweledigaeth yn adeiladu ar yr angen hwn a nodwyd ynghyd ag uchelgais i ddarparu cymuned leol y gall Wrecsam fod yn falch ohoni.

Mae’r weledigaeth ar gyfer cartrefi newydd yn Wrecsam yn cael ei roi gerbron gan Barrat Homes a Bloor Homes North West. Mae’r bartneriaeth hon yn dod ag arbenigedd a hanes blaenorol ynghyd ar gyfer adeiladu cartrefi o ansawdd uchel drwy’r DU. Gyda dau ddatblygwr yn barod i adeiladu’r cartrefi hyn, bydd y datblygiad yn cael ei gynllunio i ategu a gwella’r gymuned bresennol.

Adeiladu ar gyfer Wrecsam

Cyflawni twf economaidd uchelgeisiol y mae Wrecsam a Gogledd Cymru ei angen er mwyn cyrraedd anghenion cartrefi newydd. Mae ein cynlluniau ni’n ategu cynlluniau’r Fwrdeistref.

Adeiladu ar gyfer Ein Cymuned

Bydd eich adborth a’ch barn chi yn darparu gwybodaeth ar gyfer ein cynlluniau. Felly, bydd ein cynigion yn cael eu seilio ar farn y gymuned leol. Rydym ni eisiau gwybod beth yw eich barn chi a sut yr ydych chi’n meddwl y dylai’r cynigion gael eu llunio ar gyfer preswylwyr presennol a phreswylwyr dyfodol.

Adeiladu ar gyfer Poblogaeth Heini

Mae ein cynlluniau ni yn cynnwys mannau agored, llwybrau cyhoeddus a chysylltiadau â’r rhwydwaith seiclo. Mae ein cynigion yn cael eu cynllunio i helpu pobl fod yn heini ac aros yn heini; annog pobl i ddibynnu llai ar eu ceir lle y bo’n bosibl.

Adeiladu ar gyfer y Dyfodol

Cynlluniau modern, cydnaws, sydd wedi cael eu hadeiladu i’r safonau uchaf. Bydd ein cynigion yn helpu Wrecsam i baratoi ar gyfer y dyfodol, gan adeiladu cartrefi newydd sydd eu hangen i ysgogi Wrecsam ymlaen.