CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Ystyriaethau ar gyfer y Safle

Er mwyn adeiladu a gwella ein cymuned leol, mae’n bwysig ein bod wedi ystyried y safle a’r ardal leol yn fanwl.  Gallwch chi ddarganfod mwy o wybodaeth ynglŷn â phob un o’r agweddau hyn isod:

Dyluniad

Mae ein cartrefi yn cael eu hadeiladu i’r safonau uchaf gan sicrhau cynllun sy’n ategu’r gymuned leol. Mae ein cynlluniau yn ganlyniad i ystyriaeth ofalus ac astudiaeth fanwl o’r ardal er mwyn darparu datblygiad sy’n addas a phriodol. Mae ein hystyriaethau eang yn cael eu hamlinellu yn ein Dogfen Datganiad Dylunio a Mynediad y gallwch chi ei darllen drwy ymweld â hi yma.

Nid yn unig sut mae ein datblygiadau yn edrych, mae’n dibynnu sut mae nhw’n teimlo.  Mae’r defnydd o le a sut mae’r cynlluniau yn cael eu gosod yn gwneud gwahaniaeth mawr.  Gallwch chi ddarllen ynglŷn â sut yr ydym wedi ystyried gosodiad y safle yn ein hadroddiad a gweld sut yr ydym wedi defnyddio ein prif gynllun dangosiadol yma. Yn ogystal, gallwch chi weld ein cynllun paramedrau yma. sy’n amlinellu’r trefniadau gofodol sy’n angenrheidiol i gyflawni’r prif gynllun dangosiadol, ynghyd ag elfennau allweddol sy’n arwain ansawdd dyluniad y cynllun.

Cynllunio

Rydym ni’n gwybod bod Wrecsam angen cartrefi newydd – mae cynlluniau’r Cyngor ei hun yn dangos hyn.  Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn amlinellu’r polisïau ar gyfer datblygu yn y Fwrdeistref.  Dengys ein datganiad cynllunio bod y cynllun yr ydym yn dod gerbron yn ymdrin ag angen tai lleol mewn modd ystyriol a phriodol.  Gallwch chi weld ein Datganiad Cynllunio yma.

Bydd y datblygiad hefyd yn dod â nifer o fuddion economaidd.  Darperir crynodeb yma.

Paratowyd Datganiad Effaith Iaith Gymraeg a Chymunedau Cymreig sy’n ystyried sut y gall y datblygiad effeithio ar boblogaeth a thai, economeg, addysg, isadeiledd, yn ogystal ag ystyriaethau cyffredinol eraill.  Gallwch chi weld y datganiad  yma.

Trafnidiaeth a Phriffyrdd

Mae’n hanfodol ein bod wedi ein cysylltu yn well.  Mae sicrhau bod ein ffyrdd yn gweithio inni i gyd yn hanfodol, gan sicrhau y gallwn i gyd fwrw ymlaen â’n bywydau beunyddiol.  Bydd y prif fynediad i geir yn uniongyrchol o ffordd A534 Ffordd Holt/cylchfan yr A5156, gyda thri o bwyntiau mynediad eilaidd posibl er mwyn sicrhau cysylltedd y safle.  Mae ein hymgynghorwyr priffyrdd yn gweithio yn agos â’r Swyddogion Priffyrdd er mwyn sicrhau bod unrhyw effaith ar y rhwydwaith briffyrdd yn dderbyniol. Gallwch chi gael mwy o wybodaeth drwy ddarllen ein Hasesiad Trafnidiaeth yma.

Ymhellach, mae gan y safle'r potensial i greu datblygiad preswyl cynaliadwy gan ei fod wedi’i leoli yn ddelfrydol o fewn pellter cerdded a seiclo o lwybrau cludiant cyhoeddus a seiclo sydd eisoes yn bodoli, ynghyd â llwybr allweddol i Ganol Tref Wrecsam.  Gallwch ddarganfod sut y bydd teithio cynaliadwy yn cael ei hyrwyddo yn ein Cynllun Teithio yma.

Llifogydd

Mae tir i’r de o Ffordd Holt mewn lleoliad a ddynodwyd yn Barth Perygl Llifogydd A, lle mae’r risg o lifogydd o afonydd neu’r môr yn cael ei ddosbarthu fel un isel.

Mae ein tîm technegol arbenigol wedi cynnal arolygon eang er mwyn canfod sut y gellir cyflawni’r datblygiad ac sy’n dangos bod y cynllun yn dderbyniol ac ni fydd yn cynyddu’r risg o lifogydd yn lleol.  Ymhellach, mae’r cynigion yn cynnwys cynllun draenio amlinellol.  Gallwch chi ddarllen mwy ynglŷn â’n hagwedd tuag at ddraenio yn ein Hasesiad Canlyniadau Llifogydd sydd ar gael yma.

Ecoleg

Cynhaliwyd Arolwg Ecolegol er mwyn gwerthuso cynefinoedd a rhywogaethau sy’n bodoli ar dir i’r de o Ffordd Holt ar hyn o bryd, a daw’r arolwg i’r casgliad tra bod gan y rhan helaethaf o’r safle fawr ddim gwerth ecolegol, mae’r coed hynafol a’r llystyfiant o gwmpas y safle yn cael eu hystyried yn goridorau pwysig ar gyfer bywyd gwyllt.

Gall y rhain gynnig cynefinoedd fforio, nythu a chymudo ar gyfer amrediad o fwyd gwyllt, gan gynnwys adar, ystlumod a mamaliaid.  Fel y cyfryw, bydd ein cynigion yn gwneud trefniadau ar gyfer plannu ychwanegol er mwyn cefnogi cyfleoedd ar gyfer gwella ecolegol a chaniatáu bywyd gwyllt presennol i ffynnu.  Gallwch chi ddarllen mwy ynglŷn â’n hagwedd tuag at ecoleg yn ein Hadroddiad Asesu Ecolegol sydd ar gael yma.

Coed a Gwrychoedd

Cynhaliwyd arolwg coedyddiaeth i benderfynu beth yw cyflwr y coed a’r gwrychoedd presennol sydd ar y safle. Mae hwn wedi canfod bod coed unigol sy’n bodoli yn cael eu lleoli ar hyd ffiniau’r safle ac mae’r cloddiau mewnol yn darparu cysylltiadau â’r dirwedd ehangach. Gallwch chi ddarllen canfyddiadau’r Asesiad Effaith Coedyddiaeth yma.

Tirwedd

Cynhaliwyd Asesiad Effaith ar Dirwedd a Gwelededd er mwyn adnabod ac ystyried effeithiau’r datblygiad ar gymeriad a nodweddion y dirwedd, yn ogystal ag ar farn pobl ac amwynder gweledol.  Daw'r asesiad i’r casgliad nad yw’r effaith ar y datblygiad yn sylweddol, a bydd yn cael ei wella drwy ddarparu mannau agored, coed a phlannu lliniarol.  Mae’r Asesiad ar Dirwedd a Gwelededd ar gael yma.

Ymchwiliadau i Dir a Mwynau

Mae’r safle yn cynnwys ardaloedd o ffermdir agored, ond er mwyn nodi’r cyfyngiadau posibl i ailddatblygu’r tir, cynhaliwyd sawl asesiad er mwyn asesu cyflwr y ddaear ar dir i’r de o Ffordd Holt.  Cynhaliwyd Asesiad Halogiad er mwyn canfod cyflwr presennol y ddaear a gallwch chi weld yr adroddiad yma. Mae arolwg topograffig wedi casglu data am nodweddion naturiol y safle a’r nodweddion o wneuthuriad dyn, yn ogystal â'r gweddluniau, ac mae modd gweld y cyfan yma.

Furthermore, the site is in an area designated as a Mineral Safeguarding Area for sand and gravel resources. As such, a Prior Extraction Assessment has been undertaken to assess whether residential development would be compatible with relevant mineral safeguarding. You can find out more by reading the assessment yma.

Treftadaeth

Paratowyd Asesiad Treftadaeth fel rhan o’r cais i asesu arwyddocâd treftadaeth a photensial archeolegol y safle. Mae’r asesiad wedi sefydlu nad oes unrhyw asedau archeolegol dynodedig ar y safle. Er mwyn darganfod mwy, gallwch chi adolygu’r asesiad treftadaeth yma.

Cynaliadwyedd

Mae’r datblygwyr yn ymrwymedig i greu datblygiad cynaliadwy ar dir i’r de o Ffordd Holt. Fel y cyfryw, paratowyd Datganiad Cynaliadwyedd sy’n amlinellu sut fydd y datblygwyr yn lleihau allyriadau yn yr holl gartrefi, fel drwy fesurau ynni effeithiol a gwell, fel gwella effeithiolrwydd deunyddiau thermol, aerglosrwydd a rheolaethau gwresogi effeithiol. Gellir darganfod mwy o fanylion yn y Datganiad Cynaliadwyedd yma.

Sŵn ac Aer

Gall llygredd sŵn ac aer effeithio ar iechyd pobl ac ansawdd eu bywyd, yn ogystal â’r amgylchedd naturiol. Er mwyn sicrhau nad yw’r datblygiad yn creu llygredd sŵn ac aer a allai effeithio yn niweidiol ar breswylwyr y presennol a’r rhai’r dyfodol, cynhaliwyd asesiadau er mwyn rhagweld effaith posibl y datblygiad.

Cynhaliwyd Asesiad Sŵn sy’n dangos bod y cynllun yn dderbyniol, a bydd lefel addas o warchodaeth yn cael ei darparu ar gyfer preswylwyr newydd y datblygiad. Er mwyn darllen mwy ynglŷn ag effaith sŵn y datblygiad, gallwch chi ddarllen yr Asesiad Sŵn yma.

Ymhellach, mae Asesiad Ansawdd yr Aer wedi ystyried effaith y drafnidiaeth sy’n cael ei chynhyrchu o’r safle yn nhermau ansawdd aer, yn ogystal â’r effaith yn ystod y gwaith adeiladu ei hun. Dengys yr astudiaethau bod yr effaith o allyriadau trafnidiaeth yn ddibwys, gyda mesurau lliniaru yn cael eu cynnig yn ystod y cyfnod adeiladu er mwyn ymdrin ag effeithiau posibl, fel llwch. Gellir cael mwy o fanylion yn yr Asesiad Ansawdd Aer yma.

Amwynderau Lleol

Gwyddom fod angen miloedd o gartrefi newydd yn Wrecsam a bydd angen i breswylwyr newydd ddefnyddio gwasanaethau lleol. Mae nifer o ysgolion yn yr ardal fel Ysgol Gynradd Gymunedol Parc Borras, Ysgol Morgan Llwyd, Ysgol Gynradd Gymunedol Hafod y Wern ac Ysgol Uwchradd Rhosnesni, a byddwn yn gweithio gyda nhw wrth ddod â’n cynlluniau gerbron. Yn ychwanegol, mae meddygfeydd gerllaw, yn cynnwys Meddygfa Parc Borras a Meddygfa Parc Caia, ac mae’r ddwy feddygfa yma yn derbyn cleifion newydd.


Fel rhan o’n datblygiad arfaethedig, rydym ni’n gweithio yn agos â Chyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam er mwyn sicrhau bod gan wasanaethau ac amwynderau lleol y gallu i ymdopi â thwf lleol.

High quality homes