CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Cyflawni’r Cartrefi y mae Wrecsam eu hangen.

Nid yw Wrecsam yn rhydd o bwysau’r farchnad dai. Mae prinder cartrefi a’r mathau cywir o gartrefi. Er mwyn cwrdd â’r galw, ymdrin â’r angen am gartrefi a darparu cartrefi newydd y mae Wrecsam eu hangen yn fawr, mae’n rhaid inni weithio fel cymuned i ddod â chynlluniau gerbron a all fod yn addas ar gyfer yr ardal.

Mae Wrecsam yn y broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol. Mae’r angen am gartrefi newydd yn y Rhanbarth yn agwedd graidd o’r Cynllun Datblygu Lleol ac mae’n cael ei ategu gan bolisi strategol allweddol o “ddarparu tai hygyrch i gwrdd ag anghenion y boblogaeth leol a nodwyd, gan gynnwys anghenion poblogaeth sy’n heneiddio, darparu tai fforddiadwy a thai ar gyfer y farchnad”. Amcangyfrifir bod y Fwrdeistref angen o leiaf 8,525 o gartrefi yn ystod y 15 mlynedd nesaf er mwyn cynnal y boblogaeth sy’n datblygu.

Cwrdd ag Uchelgais Wrecsam

Mae Wrecsam, ochr yn ochr ag awdurdodau lleol eraill yng Ngogledd Cymru, yn ffurfio rhan o Fwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru. Mae’r Bwrdd hwn yn dangos awydd y Rhanbarth i fod yn wir ysgogwr economaidd ar gyfer y wlad, gan ddefnyddio cryfderau Gogledd Cymru a darparu ar gyfer preswylwyr lleol. Gweledigaeth y bwrdd yw creu “120,000 o gyfleoedd newydd ar gyfer swyddi” a datblygu’r economi leol i £20 biliwn y flwyddyn.

Mae cartrefi newydd yn Wrecsam yn hanfodol i gyflawni uchelgeisiau economaidd Gogledd Cymru. Gyda’r twf economaidd hwn, daw twf yn y boblogaeth a thros y ddeng mlynedd nesaf, rhagwelir y gallai poblogaeth Wrecsam gynyddu o dros 12,000 o bobl. Mae Wrecsam wedi’i lleoli yn unigryw, yn agos at rwydwaith ffyrdd strategol, sy’n darparu cysylltiadau i Fanceinion, Caer a Lerpwl a rhwydwaith draffordd ehangach y DU yn ogystal â mynediad da i Ogledd Cymru. Mae cyfle arwyddocaol yma; drwy adeiladu cartrefi newydd, gallwn ni ei wireddu.

Mae Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam yn datgan bod y tir i’r de o Ffordd Holt yn gallu darparu hyd at 1,680 o gartrefi newydd fel rhan o’r cynllun ehangach, er nad ydym ni yn dod â chynigion gerbron ar gyfer y safle cyfan. Bydd ein cynllun yn darparu hyd at 600 o gartrefi newydd sydd wedi cael eu cynllunio mewn modd sensitif. Mae’n bwysig bod y datblygiad newydd yn cael ei wneud yn briodol ac, yn erbyn y cefndir hwn, mae’r safle (a’r tir i’r de) wedi cael ei nodi fel safle strategol allweddol i gwrdd â thwf tai yn Wrecsam.Poblogaeth

Poblogaeth, cliciwch i’w wneud yn fwy

Cartrefi

Tai, cliciwch i’w wneud yn fwy