CLICIWCH YMA er mwyn cofrestru eich diddordeb mewn cartref newydd ar dir i’r de o Ffordd Holt, Wrecsam     CLICK for English

Pwy ydym ni

Mae’r cynlluniau ar gyfer cartrefi newydd yn Wrecsam yn cael eu dwyn gerbron gan Barratt Homes a Bloor Homes North West. Mae’r bartneriaeth hon yn dod ag arbenigedd a hanes blaenorol ar gyfer adeiladu cartrefi newydd o ansawdd uchel drwy’r DU. Gyda dau ddatblygwr yn adeiladu’r cartrefi, bydd y tai yn cael eu dylunio i ategu a gwella’r gymuned bresennol.


Barratt Homes

Sefydlwyd Barratt Homes yn y lle cyntaf yn Newcastle Upon Tyne yn 1958, gan ddarparu’r safon uchaf o ddyluniad, adeiladu a gwasanaeth cwsmer yn y diwydiant. Am y nawfed flwyddyn yn olynol, rydym wedi derbyn y nifer uchaf o sêr, sef pum seren, gan y Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi. Rydym yn rhoi ein cwsmeriaid wrth galon ein busnes. Rydym yn gwneud hyn drwy ddilyn côd y defnyddiwr ar gyfer adeiladwyr tai, yn ogystal â’n siarter cwsmer ein hunain.

Dros y 60 mlynedd ddiwethaf, rydym wedi datblygu yn sylweddol ac mae gennym ni rwydwaith o 27 o is-adrannau adeiladu tai drwy Brydain. O’r twf hwn, mae gennym ni dri o frandiau lle rydym ni’n gwerthu cartrefi newydd: Barratt, David Wilson a Ward Homes.

Er mwyn dysgu mwy ynglŷn â Barrett Homes, ewch i’n gwefan: www.barratthomes.co.uk

 


High quality homes

 

Bloor Homes North West

Dechreuodd Bloor Homes adeiladu tai dros 45 mlynedd yn ôl ac mae’n un o’r grwpiau adeiladu tai preifat mwyaf yn y DU. Bob blwyddyn, mae Bloor Homes yn adeiladu dros 3,000 o gartrefi newydd, sy’n amrywio o fflatiau un ystafell wely at eiddo moethus ar eu pennau eu hunan gyda saith ystafell wely i’r rhai hynny sy’n meddwl dringo i’r brig neu brynu am y tro cyntaf.

Mae Bloor Homes yn dylunio ac adeiladu cartrefi rhagorol, wedi’u teilwra i anghenion bywyd modern. Mae’r rhai hynny sy’n dyheu i gael ein cartrefi yn cydnabod yn rhwydd nad ydych chi ond angen edrych ar gartref gan Bloor i sylweddoli nad yw pob cartref newydd yr un fath. Mae ein hagwedd tuag at ddyluniad pob lleoliad newydd yn mynd yn bell y tu hwnt i ddarparu cartrefi rhagorol ar gyfer ffordd o fyw fodern heddiw ac rydym yn gwneud pob ymdrech i gadw cydbwysedd naturiol pob lleoliad, gan gynnwys cadwraeth bywyd gwyllt a chadw nodweddion naturiol – polisi sydd wedi cael ei glodfori gan sawl adran gynllunio.

Er mwyn cael mwy o wybodaeth ynglŷn â Bloor Homes, ewch i’n gwefan: www.bloorhomes.com

 


High quality homes